Servicii

Servicii

Radioterapie curativa

Radioterapie paliativa

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară
Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate
– lei –


     B. Investigaţii de înaltă performanţă  
56.   CT craniu nativ 156
57.   CT buco-maxilo-facial nativ 202
58.   CT regiune gât nativ 175
59.   CT regiune toracică nativ 228
60.   CT abdomen nativ 235
61.   CT pelvis nativ 235
62.   CT coloană vertebrală cervicală nativ 80.88
63.   CT coloană vertebrală toracală nativ 80.88
64.   CT coloană vertebrală lombară nativ 80.88
65.   CT membru superior drept nativ 80.88
66.   CT membru superior stâng nativ 80.88
67.   CT membru inferior drept nativ 80.88
68.   CT membru inferior stâng nativ 80.88
69.   CT mastoidă 202
70.   CT sinusuri 202
71.   CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 445
72.   CT hipofiză cu substanţă de contrast 505
73.   CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast 539
74.   CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast 505
75.   CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 528
76.   CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 469
77.   CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 485
78.   CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 539
79.   CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 539
80. CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 539
81.  CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 242
82. CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 242
83. CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 242
84. CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 242
85.  CT ureche internă 505
86.  Uro CT 539
87.  Angiografie CT membru superior drept 539
88.  Angiografie CT membru superior stâng 539
89.  Angiografie CT membru inferior drept 539
90.  Angiografie CT membru inferior stâng 539
91.  Angiografie CT craniu 539
92.  Angiografie CT regiune cervicală 539
93.  Angiografie CT torace 539
94.  Angiografie CT abdomen 539
 95.  Angiografie CT pelvis 539
96.  Angiocoronarografie CT 943


    NOTA 1:
    *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
    *2) Ecografie de organ – renală poate fi recomandată inclusiv de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.
    *3)  Poate fi recomandată doar pentru femei care au fost diagnosticate cu afecțiuni oncologice.
    *4) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.
    NOTA 2: Filmele radiologice şi CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, link-ul de acces la imaginile radiologice, precum şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.
    NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe biletul de trimitere.
    Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în biletul de trimitere şi avizată de medicul de radiologie-imagistică.
    Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast.
    NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice care îşi desfăşoară activitate în cabinete indiferent de forma lor de organizare, în condiţiile în care aceştia au atestatele de studii complementare corespunzătoare specialităţii, după caz şi dotarea necesară:
    a) Serviciul prevăzut la poziţia 31 se decontează medicilor de familie şi medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice;
    b) Serviciile prevăzute la poziţia  32 și 33 se decontează medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice;
    c) Serviciul prevăzut la poziţia 34 se decontează medicilor din specialitatea urologie;
    d) Serviciile prevăzute la poziţia 35 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice, respectiv specialitatea urologie şi numai pentru afecţiuni urologice – prostată şi vezică urinară;
    e) Serviciile prevăzute la poziţiile:  51, 52, 53 și 55 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie, medicină internă, neurologie, pediatrie, cardiologie pediatrie, geriatrie şi gerontologie; serviciile prevăzute la poziţia 36, 37, 38, 39, 40, 41 și 42 se decontează pentru medicii de specialitate din specialităţile clinice de cardiologie, medicină internă, nefrologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, chirurgie vasculară şi chirurgie cardiovasculară; serviciul prevăzut la poziţia 54 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie; serviciul prevăzut la poziția 47 se decontează numai pentru medicii din specialitatea clinică reumatologie și medicină fizică și de reabilitare; serviciul prevăzut la poziția  48 se decontează numai pentru medicii din specialitatea clinică dermatovenerologie;
    f) Serviciul prevăzut la poziţia  43 se decontează medicilor din specialitatea: oncologie, hematologie, endocrinologie, chirurgie generală, chirurgie orală şi maxilo-facială, pediatrie şi medicină internă;
    g) Serviciile prevăzute la poziţia  44 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie;
    h) Serviciile prevăzute la poziţia 45 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile clinice: diabet, nutriţie şi boli metabolice, nefrologie, endocrinologie, urologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, obstetrică-ginecologie, boli infecţioase, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, medicină fizică şi de reabilitare;
    i) Serviciile prevăzute la poziţiile 46 și 49 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală;
    j) Serviciile prevăzute la poziţia 50 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie, endocrinologie şi oncologie dacă au atestat de senologie imagistică;
    NOTA 5:
    a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 23 și 25, tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic, minimum 2 incidenţe. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 23 și 25, în cazul explorării mai multor segmente se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 1, 10 și 11, decizia efectuării celei de-a doua incidențe este strict a medicului radiolog și poate fi luată numai după efectuarea primei incidențe.
    b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 30 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an, cu precizarea segmentelor de investigat;
    c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 18 ani, pentru care medicul curant recomandă efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. În cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan. Majorarea se aplică la investigația cu tariful cel mai mic. Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie, precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă biletul de trimitere este însoţit de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI.
   NOTA 6: Medicii de medicină dentara care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală stomatologică, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 23, 24, 152, 153 și 154 respectiv radiografie retroalveolară, radiografie panoramică, tomografie dentară CBCT mandibulară, tomografie dentară CBCT maxilară și tomografie dentară CBCT bimaxilară.
    NOTA 7: Medicii de familie, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 31 respectiv ecografie generală (abdomen + pelvis).